Podmínky členství.

 1. Tanečník se zavazuje odevzdáním přihlášky plnit všechny podmínky členství v tanečním centru.
 2. Mimo taneční centrum a mimo vyučování za chování žáků zodpovídají jejich zákonní zástupci.
 3. Rodiče nemají povolený vstup do výuky (povolen jen po dohodě s trenérem, s trenérkou).
 4. Sraz tanečníků je vždy 10 minut před zahájením vyučovací hodiny.
 5. Děti se převlékají v šatně, která jim je určena a v ní vyčkají příchodu trenéra, který je odvádí na výuku do tanečního sálu.
 6. V prostorách tanečního centra je zakázáno jíst, výjimkou je šatna, kde se děti mohou nasvačit; děti mají zakázáno přinášet do tanečního centra jmenovitě chipsy a buble tea.
 7. Z bezpečnostních důvodů mají děti zakázáno běhat a hlučet v prostorách tanečního centra.
 8. Povinností dětí je respektovat pokynů nejen trenéra ale i zaměstnanců tanečního centra resp. paní asistentky.
 9. Vedoucí tanečního centra neručí za jakékoliv cenné věci, peněžní částky, mobilní telefony atd. odložené v šatně, cennosti si mohou děti odložit u vedoucí TC, trenérky nebo instruktorky.
 10. Účastník – člen tanečního centra je povinen nosit odpovídající oblečení, taneční náčiní a taneční obuv předepsanou pro daný taneční obor (povinné vybavení žáka je uvedeno v jednotlivých tanečních oborech).
 11. Další povinností tanečníka je mít upravené – stažené vlasy a mít s sebou láhev s pitím.
 12. V průběhu školních prázdnin – podzimních, vánočních, jarních, pololetních, velikonočních a jiných státních svátků tréninkové hodiny odpadají, pokud není předem ohlášena změna.
 13. Trenér / trenérka může během školního roku přidat tréninky na víc, které mohou probíhat i o víkendech.
 14. Dlouhodobá neomluvená absence (4 týdny a více) je důvodem pro vyloučení žáka bez nároku na vrácení školného.
 15. Nedodržení platebních podmínek školného (viz. Školné) je důvodem k vyloučení z tanečního centra.
 16. Veškeré stížnosti směřujte písemně na adresu vedoucího TC s uvedením odesílatele a zpáteční adresy.
 17. V případě, že je žák vybrán do soutěžního týmu a rozhodne se soutěží zúčastnit, hradí si veškeré výdaje se soutěžemi spojené v plné výši.
 18. Žák na konci roku skládá závěrečnou zkoušku formou vystoupení na Taneční přehlídce – vystoupení je povinné.
 19. Žák je povinen si na taneční vystoupení zakoupit kostým resp. uhradit půjčovné za kostým dle rozhodnutí ředitelky TC pro příslušný školní rok. Pro školní rok 2020/21 je výše půjčovného stanovena na 350,- Kč za jeden předmět a 700,- Kč za dva předměty.
 20. Tanečník může na vlastní žádost z TC odejít na základě písemné žádosti zaslané na e-mail nebo adresu TC; zůstatek školného bude vrácen pouze v případě, že tanečník odchází ze zdravotních důvodů, což doloží lékařskou zprávou.
 21. Po složení závěrečné zkoušky (účast na taneční přehlídce) je tanečníkům na konci školního roku vydáváno vysvědčení výuky za příslušný ročník.
 22. Nedodržení výše uvedených podmínek členství je důvodem k vyloučení z tanečního centra.

Podmínky účasti na soutěžích.

 1. Soutěžní asociaci na příslušný rok volí trenér po dohodě s ředitelkou tanečního centra.
 2. Soutěžící je vybrán trenérem, který určí taneční obor a formaci, v které bude soutěžící tančit.
 3. Veškeré náklady spojené se soutěžemi hradí soutěžící, jsou to např.:
  – dopravné
  – startovné, popř. registrace
  – nocleh a strava
  – náklady spojené s mimořádnými tréninky
  – třásně
  – taneční obuv
  – triko s logem TC
 4.  Všichni soutěžící jsou bez výjimky povinni cestovat na soutěže autobusem vypraveným TC.
 5. Soutěžící je povinen se účastnit všech mimořádných tréninků. V případě častých absencí bude vyloučen ze soutěžního týmu.