Podmínky členství.

 1. Tanečník se zavazuje odevzdáním přihlášky plnit všechny podmínky členství v tanečním centru.
 2. Mimo taneční centrum a mimo vyučování za chování žáků zodpovídají jejich zákonní zástupci.
 3. Rodiče nemají povolený vstup do výuky (povolen jen po dohodě s trenérem, s trenérkou).
 4. Sraz tanečníků je vždy 10 minut před zahájením vyučovací hodiny.
 5. Děti se převlékají v šatně, která jim je určena a v ní vyčkají příchodu trenéra, který je odvádí na výuku do tanečního sálu.
 6. V prostorách tanečního centra zakázáno jíst, výjimkou je šatna, kde se děti mohou nasvačit; děti mají zakázáno přinášet do tanečního centra jmenovitě chipsy a buble tea.
 7. Z bezpečnostních důvodů mají děti zakázáno běhat a hlučet v prostorách tanečního centra.
 8. Povinností dětí je respektovat pokynů nejen trenéra ale i zaměstnanců tanečního centra resp. paní asistentky.
 9. Vedoucí tanečního centra neručí za jakékoliv cenné věci, peněžní částky, mobilní telefony atd. odložené v šatně, cennosti si mohou děti odložit u vedoucí TC, trenérky nebo instruktorky.
 10. Účastník – člen tanečního centra je povinen nosit odpovídající oblečení, taneční náčiní a taneční obuv předepsanou pro daný taneční obor (povinné vybavení žáka je uvedeno v jednotlivých tanečních oborech).
 11. Další povinností tanečníka je mít upravené – stažené vlasy a mít s sebou láhev s pitím.
 12. V průběhu školních prázdnin – podzimních, vánočních, jarních, pololetních, velikonočních a jiných státních svátků tréninkové hodiny odpadají, pokud není předem ohlášena změna.
 13. Trenér / trenérka může během školního roku přidat tréninky na víc, které mohou probíhat i o víkendech.
 14. Dlouhodobá neomluvená absence (4 týdny a více) je důvodem pro vyloučení žáka bez nároku na vrácení školného.
 15. Nedodržení platebních podmínek školného (viz. Školné) je důvodem k vyloučení z tanečního centra.
 16. Veškeré stížnosti písemně na adresu vedoucího TC s uvedením odesílatele a zpáteční adresy.
 17. V případě, že je žák vybrán do soutěžního týmu a rozhodne se soutěží zúčastnit, hradí si veškeré výdaje se soutěžemi spojené v plné výši.
 18. Žák na konci roku skládá závěrečnou zkoušku formou vystoupení na Taneční přehlídce – vystoupení je povinné.
 19. Žák je povinen si na Taneční vystoupení zakoupit kostým resp. uhradit půjčovné za kostým dle rozhodnutí ředitelky TC pro příslušný školní rok. Pro školní rok 2019/20 je výše půjčovného stanovena na 330,- Kč za jeden předmět a 660,- Kč za dva předměty.
 20. Tanečník může na vlastní žádost z TC odejít na základě písemné žádosti zaslané na e-mail nebo adresu TC; zůstatek školného bude vrácen pouze v případě, že tanečník odchází ze zdravotních důvodů, což doloží lékařskou zprávou.
 21. Po složení závěrečné zkoušky (účast na taneční přehlídce) je tanečníkům na konci školního roku vydáváno Osvědčení o absolvování výuky za příslušný ročník.
 22. Nedodržení výše uvedených podmínek členství je důvodem k vyloučení z tanečního centra.

Podmínky účasti na soutěžích.

 1. Soutěžní asociaci na příslušný rok volí trenér po dohodě s ředitelkou tanečního centra.
 2. Soutěžící je vybrán trenérem, který určí taneční obor a formaci, v které bude soutěžící tančit.
 3. Náklady spojené se soutěžemi, které si hradí soutěžící, jsou následující:
  – dopravné
  – startovné, popř. registrace
  – nocleh a strava
  – náklady spojené s mimořádnými tréninky
  – třásně
  – taneční obuv
  – triko s logem TC
 4.  Všichni soutěžící jsou bez výjimky povinni cestovat na soutěže autobusem vypraveným TC.
 5. Soutěžící je povinen se účastnit všech mimořádných tréninků. V případě častých absencí bude vyloučen ze soutěžního týmu.