Podmínky členství.

 1. Tanečník se zavazuje odevzdáním přihlášky plnit všechny podmínky členství tanečního centra.
 2. Mimo taneční centrum a mimo vyučování za chování tanečníků/žáků zodpovídají jejich zákonní zástupci.
 3. Rodiče nemají povolený vstup do výuky (povolen jen po dohodě s trenérem, s trenérkou).
 4. Sraz tanečníků je vždy 10 minut před zahájením vyučovací hodiny.
 5. Děti se převlékají v šatně, která jim je určena a v ní vyčkají příchodu trenéra, který je odvádí na výuku do tanečního sálu.
 6. V prostorách tanečního centra zakázáno jíst, výjimkou je šatna, kde se děti mohou nasvačit; děti mají zakázáno přinášet do tanečního centra jmenovitě chipsy a buble tea.
 7. Z bezpečnostních důvodů mají děti zakázáno běhat a hlučet v prostorách budovy.
 8. Povinností dětí je respektovat pokynů nejen trenéra, ale i zaměstnanců TC, resp. paní recepční.
 9. Vedoucí tanečního centra neručí za jakékoliv cenné věci, peněžní částky, mobilní telefony atd. odložené v šatně, cennosti si mohou děti odložit u vedoucí TC, trenérky nebo instruktorky.
 10. Účastník – člen tanečního centra je povinen nosit odpovídající oblečení a obuv do tělocvičny nebo sálu.
 11. Další povinností tanečníka je mít upravené – stažené vlasy a mít s sebou vlastní láhev s pitím.
 12. V průběhu školních prázdnin – podzimních, vánočních, jarních, pololetních, velikonočních a jiných státních svátků tréninkové hodiny odpadají, pokud není předem ohlášena změna.
 13. Trenér / trenérka může během školního roku přidat tréninky na víc, které mohou probíhat i o víkendech.
 14. Dlouhodobá neomluvená absence (4 týdny a více) je důvodem pro vyloučení tanečníka bez nároku na vrácení školného.
 15. Zákonný zástupce se tímto zavazuje k úhradě školného a členského příspěvku v plné výši na základě zaslaného předpisu mailem. Nedodržení platebních podmínek školného či členského příspěvku (viz. Školné) je důvodem k vyloučení z tanečního centra.
 16. Veškeré stížnosti zasílejte písemně na adresu vedoucího TC s uvedením odesílatele a zpáteční adresy.
 17. V případě, že je tanečník vybrán do soutěžního týmu a rozhodne se soutěží zúčastnit, hradí si veškeré výdaje se soutěžemi spojené v plné výši viz. Podmínky účasti na soutěžích níže. Informace ohledně soutěží jsou distribuovány během měsíce února.
 18. Tanečník na konci roku skládá závěrečnou zkoušku formou vystoupení na taneční přehlídce – vystoupení je povinné.
 19. Tanečník je povinen si na taneční vystoupení zakoupit kostým resp. uhradit půjčovné za kostým dle rozhodnutí ředitelky TC pro příslušný školní rok. O provedení a výrobě zapůjčeného kostýmu rozhoduje ředitelka TC.
 20. Tanečník může na vlastní žádost z TC odejít na základě písemné žádosti zaslané na e-mail nebo adresu TC; zůstatek školného bude vrácen pouze v případě, že tanečník odchází ze zdravotních důvodů, což doloží lékařskou zprávou.
 21. Po složení závěrečné zkoušky (účast na taneční přehlídce) je tanečníkům na konci školního roku vydáváno vysvědčení o absolvování výuky za příslušný ročník.
 22. Rodiče jsou povinni děti v případě absence omlouvat trenérovi mailem.
 23. TC není odpovědné za jakékoli úrazy, či jiné škody na zdraví způsobené technickým stavem pronajatých prostor, ani jiným způsobem nezodpovídá za škodu na zdraví v případě drobných úrazů (výronů kotníků, odřenin, povrchových zranění atd.) způsobených při výuce, během soutěží či jiných akcích pořádaných TC. Doporučujeme, aby děti měly sjednáno vlastní úrazové pojištění.
 24. Tanečník přichází do výuky zdráv. Pokud budete mít jakékoliv podezření na zdravotní potíže u sebe nebo svého dítěte, nechoďte či neposílejte dítě na výuku. Tanečník je povinen dodržovat platná hygienická pravidla.
 25. V případě uzavření TC nařízením vlády výuka neprobíhá. Uhrazené školné (pouze za celé kalendářní měsíce) je převáděno do následujícího pololetí, resp. nového školního roku v plné výši. Pokud výuka v daném měsíci proběhla jen částečně, školné se nevrací.
 26. Nedodržení výše uvedených podmínek členství je důvodem k vyloučení z tanečního centra (aktuální podmínky členství jsou uvedeny na webových stránkách TC).

Podmínky účasti na soutěžích.

 1. Soutěžní asociaci na příslušný rok volí trenér po dohodě s ředitelkou tanečního centra.
 2. Soutěžící je vybrán trenérem, který určí taneční obor a formaci, v které bude soutěžící tančit.
 3. Veškeré náklady spojené se soutěžemi hradí soutěžící, jsou to např.:
  – dopravné
  – startovné, popř. registrace
  – nocleh a strava
  – náklady spojené s mimořádnými tréninky
  – třásně
  – taneční obuv
  – triko s logem TC
 4.  Všichni soutěžící jsou bez výjimky povinni cestovat na soutěže autobusem vypraveným TC.
 5. Soutěžící je povinen se účastnit všech mimořádných tréninků. V případě častých absencí bude vyloučen ze soutěžního týmu.