Školné a půjčovné.

Informace k platbám

Platby provádějte:

 • na základě zaslaného předpisu školného mailem (na I. pololetí v  měsíci září, na II. pololetí v měsíci lednu)
 • převodem na účet, nebo složenkou
 • hotově v kanceláři tanečního centra

Číslo účtu: 2700794090/2010
variabilní a specifický symbol: bude přiřazen
Do poznámky uveďte jméno a příjmení tanečníka.
Vše je nutno při platbě vyplnit!!!!

Storno

Navrácení platby školného můžete žádat pouze ze zdravotních důvodů, vždy však po předložení lékařské zprávy. Stornovací poplatek v tomto případě činí 50 % z částky. Stornovací poplatek může být ředitelkou tanečního centra prominut.

V případě odhlášení v průběhu školního roku se zůstatek uhrazeného školného nevrací.

Platební podmínky

 1. První vyučovací hodinu má účastník zdarma.
 2. Do konce měsíce září musí mít tanečník zaplacené minimálně školené na první pololetí.
 3. Při nedodržení těchto platebních podmínek, může být tanečník vyřazen z výuky.
 4. Měsíční platby jsou povolovány na základě žádosti ředitelkou TC, výši měsíční platby stanovuje ředitelka tanečního cetra.
 5. O vrácení školného je možno požádat pouze v případě závažného dlouhodobého onemocnění, vždy však po předložení lékařské zprávy. Stornovací poplatek v tomto případě činí 50 % ze zůstatku ceny kurzovného. Částka k vrácení bude vyplacena během 1 měsíce po obdržení žádosti.
 6. Výuka taneční gymnastiky je součástí výuky jednotlivých tanečních oborů. Pokud tanečník z jakéhokoliv důvodu nedochází na hodiny taneční gymnastiky, výše školného se nemění.
 7. Doklad o zaplacení školného a půjčovného za kostým v hotovosti dostanou tanečníci automaticky.

Sleva na školném

Sleva na školném je poskytována následovně:

 • na druhý taneční obor
 • sourozenecká sleva
 • třetí taneční obor – zdarma
 • při jednorázové celoroční platbě v platebním termínu tzn. do konce měsíce září

Výši slev stanovuje ředitelka tanečního centra.